Drugi etap weryfikacji zakończony

Wtorek, 31 maja 2022

Dziś zakończył się etap oceny merytorycznej projektów w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Żukowo. Ocenie merytorycznej poddano łącznie 77 projektów. W przypadku 2 projektów wnioskodawcy zdecydowali się na ich wycofanie, a w przypadku 3 kolejnych projektów wnioskodawcy uzgodnili realizację 1 wspólnego przedsięwzięcia. Pozytywną ocenę merytoryczną uzyskało 47 projektów. Niestety z powodu niezgodności projektów z zasadami Budżetu Obywatelskiego odrzucono na tym etapie 26 projektów.  Wcześniej 1 projekt otrzymał ocenę negatywną w weryfikacji formalnej.

Najczęstszą przyczyną negatywnej oceny było niedoszacowanie kosztów projektu i przekroczenie wartości przewidzianej w ramach odpowiedniej puli środków (sołeckich, ogólnomiejskich lub ogólnogminnych) lub zaplanowanie działań, które nie są możliwe do wykonania w ciągu danego roku budżetowego. Kolejną częstą przyczyną odrzucenia wniosków, było założenie realizacji projektu na terenach nie będących w dyspozycji gminy bez załączenia wymaganej zgody właściciela na użyczenie terenu pod realizację projektu. Jednocześnie, w przypadku większości odrzuconych projektów, możliwe byłoby ich zrealizowanie w kolejnych edycjach BO, przy pozyskaniu niezbędnych zgód właścicieli, czy ograniczeniu ich skali i dostosowaniu budżetu do przewidzianej puli BO

Załączniki:

Powrót