Korzystając z platformy dostępnej pod domeną zukowo.budżet-obywatelski.org ufasz, że odpowiednio przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, dlatego chcemy zapewnić, że ich bezpieczeństwo i poufność stanowi podstawę przy projektowaniu i rozwijaniu wszystkich funkcjonalności Platformy.

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2022” jest Burmistrz Gminy Żukowo, którego dane kontaktowe są następujące:

- adres korespondencyjny: ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo

- nr telefonu: 58 685 83 00

- adres e-mail ugzukowo@zukowo.pl

2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@zukowo.pl

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie przeprowadzenia konsultacji projektu „Budżet Obywatelski 2022”.

4. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym RODO) w związku z ustawą z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz Uchwałą Nr XLI/565/2022 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 25.01.2022r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Żukowo (Dz. Urz. Woj. 2022.510). Podstawą przetwarzania może być też zgoda na udostępnienie danych kontaktowych na stronie www.zukowo.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez minimum 5 lat, następnie Archiwum Państwowe po ekspertyzie dokumentów podejmie decyzję o ich zniszczeniu lub przekwalifikowaniu na kategorię A, gdzie będą przetwarzane wieczyście.

6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty realizujące zadania na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania administratora na podstawie umów cywilnoprawnych.

7. Osoby składające projekty oraz osoby biorące udział w konsultacjach mają prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wyrażenia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).

Osoby, które wyrażą zgodę na udostępnianie danych kontaktowych na stronie www.zukowo.pl, maja prawo do wycofania się ze zgody, żądania usunięcia danych i prawo do bycia zapomnianym.

8. Podanie danych osobowych przy składaniu projektów oraz w ramach konsultacji jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości złożenia wniosku, oddania głosu i nawiązania kontaktu z Urzędem Gminy w Żukowie.